Cầu raper đỏ

1,800,000

Cầu raper đỏ (ngọc bích): tl 3,5kg đk 13,3cm